POLICYS

040-6116900

"Prevaka får ofta beröm om hur duktiga vi är, tacksamheten når inga gränser från våra uppdragsgivare. Återkommande problem svinn, bedrägerier, stölder mm löser vi genom en noggrann planering och en väl genomtänkt strategi. Vår gripstatestik är mkt bra, samt våra ofta dagliga kontakter m polismyndigheten 

håller hög kvalité. Polisen gör ett fantastiskt bra jobb och är alltid snabbt på plats  !


Prevaka Security AB levererar hög kvalité likt

vi uppfyller de stora förväntningar som finns

när vi synns ute i våra uppdragsbutiker !


Välkomna och anlita oss för trygga lösningar inom handeln och öka er lönsamhet genom att sänka svinnet i butiker, köpcentran mm.
PREVAKA SECURITY´s OLIKA POLICY´s


Vi som arbetsgivare har en skyldighet att se till att arbetet som väktare kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Prevaka Security AB är mkt noga med att hela tiden underrätta väktarna vilka risker som finns samt ha vetskap om hur riskerna kan undvikas. Vi är bla ett av få bevaknings-företag som sattsar på dubbelbemanning inom vissa delar av verksamheten. Prevaka Security AB sätter aldrig hinder i vägen för att det alltid skall finnas rätt skyddsutrustning, rutiner tillgängligt vid uppdragen.          Läs mer här:

          AFS 2001:1

Prevaka Security AB arbetar även med att bygga bort olika stressfaktorer genom att organisera arbetet så att ohälsa pga skiftarbete och ensamarbete försvinner genom dubbelbemanning samt minska den stress höga krav på personal som kan finnas i vår bransch. Detta sker utan att ge avkall på kvalitén o servicen.

Prevaka Security AB´s ägare Dan Nilsson har genomfört arbets-miljöutbildning för vilket regelverket kräver att det skall finnas personer i ett företags ledning med goda kunskaper i SAM. Vår personal är vår främsta resurs och mitt löfte som operativ chef och ytterst ansvarig så sätter jag inga gränser för en bra arbetsplats.

ARBETSMILJÖPOLICY


Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och  att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår

arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Gällande

lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra

vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. 


På vår arbetsplats innebär det: - att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör. * att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, 

  arbetstagare o skyddsombud. 

- att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och

  säker arbetsmiljö,
- att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt. * att vi

  regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala

  arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,

- att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare.

att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand. men att vi också anpassar av krav och förutsättningar

  efter var och ens förmåga,

- att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en

  hälsosam arbetsmiljö.

            OBS ! ARBETSMILJÖVERKET GENOMFÖRDE 2019 KONTROLL I BRANSCHEN, PREVAKA BLEV GODKÄNDA  !

      ÖVRIGA POLICY´S

VÅR ALKOHOL OCH DROGPOLICY:


Prevaka Security AB är väl medvetna om den arbetsmiljörisk som de kan bli för en anställd och andra, om en anställd skulle komma till arbetsplatsen alkohol & drogpåverkad. Företaget har en sådan plan för hur sådant ev påkommet missbruk skall hanteras. Prevaka Security AB har nolltollerans för bla ciggarett rökning i företagets lokaler, fordon samt i o kring våra uppdrags-givare då väktaren är iklädd företagets uniform och i tjänst. Rökförbud råder inom Prevaka. 

 040-611 69 00

VÅR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY:


Prevaka Security AB skall planera uppdragen på sådant sätt att det alltid finns tid för utförandet. trafikregler och lagar skall följas av våra väktare ute på deras bevakningsrundor, för att underlätta och bygga bort stress så skall hänsyn tagas till de ev händelser som kan uppkomma vid bilfärd mellan olka uppdrag. Prevaka Security AB har rutiner för och följa upp att så sker.


040-611 69 00

PREVAKA

SECURITY AB


Öppetider:  Samtal avs kontoret, Mån-Fred 09:00-16:00

Söka väktaretjänst: OBS ej via telefon - eposta oss för svar

Butiker kan kontakta oss 07:00-22:00 M-S även röda dgr. 


Webmaster/design: Dan Nilsson

Copyright © All Rights Reserved Prevaka Security AB


Kontakt Info

040-6116900 / mob: 0705-090975

Lagervägen 4, Arlöv, Skåneland

     

      Orgnr 556973-6944